Pâtissiers - Confiseurs
Scholl Christian
Wiltz


Historique - Geschichtlicher Überblick
   
1908

Fondation - Gründung:

Pâtisserie-Confiserie Scholl Christian, Wiltz

   
<=1915


Ardenner Kreider Prenten (LW: 13.12.1915)

Aus Hunechsâft
A Kreiderkrâft,
We' ên s'elèng am E'slek fönnt,
Huet eis den Zockerbäcker Scholl
Gebâk èng Letzeburger Prent
Vun èngem Gu dé wonnervoll,
Gehèrzt ewe' eis Hémechsloft,
Voll Sonneglanz a Ble'endoft,
Ass dât Gebäcks èng Medizin,
De' bèscht, de' ên dem Mo ka gin.

Zu beziehen nur in Original-Packungen in den einschlägigen Geschäften oder wo nicht am Platze erhältlich, in der Conditorei SCHOLL, Wiltz

Einzelpaket: 50 Pfennige, 10 Pakete 5 Mark franko Nachnahme

   
   
   
?
Scholl Christian, Wiltz, Fournisseur de la Cour (Photo: Christiane Scholl)
De Wopen ass entworf gin vum Lucien Wercollier en KZler Frënd vum Christian Scholl
   
 
Bamkuch - Këscht - Baumkuchen-Versandkiste (Gréisst: 65 op 33 cm) - Chr. Scholl Pâtissier Confiseur, Wiltz (Photos: Christiane Scholl)
Specialität: Cottbuser Baumkuchen und Salzwedeler Baumkuchen
   
   
   
<=1935 Scholl Christian, pâtisserie-confiserie, tél: 45, Wiltz, 35 rue de la Gare
1937
Bamkuch - Baumkuchen Christian Scholl pâtissier - confiseur, Wiltz (Photo: 1937 Christian Scholl)
   
1942

Ardenner Kräuter-Printenfabrik, Niederwiltz
Scholl Christian, Konditor, tél: 45, Wiltz

   
 
Scholl Christian, Pâtisserie-Confiserie, tél: 45, Wiltz, 35 avenue de la Gare - Sachet papier M.&W. Luxbg.
Fabrication de la maison
   
 
Ardenner Kräuter-Printen, Wiltz - Scholl, Wiltz, Fournisseur de la Cour depuis 1908 (Photo: Christiane Scholl)
   
 
Scholl, Wiltz, Fournisseur de la Cour - Château de Wiltz (Photo: Christiane Scholl)
   
 
Scholl Christian (père), Pâtisserie-Confiserie, Wiltz - Bamkuch-Produktioun (zum Schluss gouf méi séier gedréint fir dat déi Picken erauskoumen) - Baumkuchenherstellung (Photo collection: Christiane Scholl)
   
 


Chrescht Scholl - Gritty Scholl-Schneider (Photo collection: Christiane Scholl)

   
 
Pâtisserie-Confiserie Scholl Christian, Wiltz, 63 Grand Rue (Photo: 3.7.1987; collection: Christiane Scholl)
   
   
? - 2020/21 Pâtisserie-Confiserie Zeimes
   

 

Produits - Produkte
    Début production   Fin production
  Ardenner Kräuter-Printen <=1919 1942  
  Bamkuch - Baumkuchen      
  Feinster Honigkuchen <=1921    
  Tafelgebäck <=1919    
         
         
         
         Bibliographie

Liens / Links:
Iesswuerenfabriken zu Lëtzebuerg - Fabriques de produits alimentaires au Luxembourg - Lebensmittelfabriken in Luxemburg

This is not the official page of this company / person. Any information or picture completing these pages is welcome! For more information just send us an e-mail.

Ceci n'est pas la page officielle de cette firme / personne. Toute information ou photo pouvant compléter ces pages est la bienvenue! Pour des informations supplémentaires, veuillez nous envoyer simplement un e-mail.

Dies ist nicht die offizielle Seite dieser Firma / Person. Jede Information oder jedes Foto, welche(s) diese Seiten vervollständigen, ist herzlich willkommen! Für mehr Informationen, senden Sie uns einfach eine E-mail.

 

Created by / Créé par / Copyright: jmo